html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

دوایر کوکی پژواک

 

پس از مدتها تلاش و کوشش شرکت HaPa موفق گردید که ساز های دوایر کوکی (پژواک) را به مرحله ساخت و عرضه با کیفیتی مطلوب برساند . ابداع و نوع استفاده دوایر کوکی که بر روی پایه قرار می گیرند برای اولین بار توسط پژمان حدادی صورت گرفت که در سال های اخیر مورد توجه نوازندگان ساز های کوبه ای قرار گرفته است. مورد استفاده از پژواک ها که در قدیم به نام "پنداریک" شناخته شده بود هم در قالب ارکسترال همراه ساز های ملودی صورت می گیرد و هم می تواند به عنوان ساز تکنواز از آن استفاده گردد. 

پوست های مصنوعی که بر روی پژواک ها به کار رفته است با نام  Weather King ساخت شرکت Remo می باشد.   

 

 در حال حاضر پژواک در سه اندازه مختلف که دارای مشخصات زیر است ساخته می شود :

 

۱ - پژواک بم با قطر ۲۰ اینچ که در پرده های ( دو ) / ( رِ ) / ( می ) کوک می شوند.

۲ - پژواک میانی با قطر ۱۶ اینچ که در پرده های ( فا ) / ( سل ) / ( لا ) کوک می شوند.

۳ - پژواک زیر با قطر ۱۴  اینچ که در پرده های ( لا ) / ( سی ) / ( دو ) ی بالا کوک می شوند.

۴ - پژواک سیاه بم با قطر ۱۲ اینچ که به صورت آزاد کوک می شوند.

۵ -  پژواک کَنجیرا با قطر ۱۰ اینچ که به صورت آزاد کوک می شوند.

 

 

 

 

پژواک بم
پژواک بم

پژواک میانی
پژواک میانی

پژواک زیر
پژواک زیر

دوایر کوکی پژواک

دوایر کوکی پژواک

Kanjirā Pezhvāk
Kanjirā Pezhvāk