رونمايى از بندير كوكىِ هاپا

Bendir A 1
Bendir A 1
Bendir A 2
Bendir A 2

سازهاى كوبه اى رسيد

.پس از چندين ماه سعى و كوشش، ساز كوكى بِندير به مرحله ى توليد نهايى و عرضه ی آن به نوازندگان و هنرجويان

Introduction of Bendir

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1

Introduction of Bendir